Selecteer een pagina

Huurvoowaarden

FUN E-WHEELZ Algemene / Huurvoorwaarden V3.21
Definities:

1.1. In deze Algemene / huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. FUN E-WHEELZ: de V.O.F., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83386270 gevestigd te (3291 CR) STRIJEN, Antonie van Leeuwenhoekstraat 12;
b. Huurder: de (rechts)persoon, die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die het gehuurde voertuig al dan niet bestuurt;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FUN E-WHEELZ en huurder, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van de onderhavige voorwaarden, waarbij FUN E WHEELZ optreedt als Opdrachtnemer, verhuurder van zaken en leverancier van diensten;
d. Voertuig: E-chopper, inclusief accu, sleutels en andere accessoires.
Toepasselijkheid:
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
FUN E-WHEELZ en de huurder waarop FUN E-WHEELZ deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FUN E-
WHEELZ, voor de uitvoering waarvan door FUN E-WHEELZ derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, tenzij deze door FUN E-WHEELZ
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. FUN E-WHEELZ en huurder zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Totstandkoming van de huurovereenkomst:
3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van FUN E-WHEELZ, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend,
tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is
opgenomen, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3. De aanbiedingen en/of offertes van FUN E-WHEELZ, in welke vorm dan ook, bevatten een
volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden FUN E-WHEELZ niet.
3.4. Overeenkomsten komen tot stand doordat FUN E-WHEELZ de door de huurder geplaatste
bestelling aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, betaling middels
IDEAL en/of ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat FUN E-
WHEELZ tot de uitvoering van de huurovereenkomst overgaat.
3.5. FUN E-WHEELZ behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te
weigeren.
Levering:
4.1. FUN E-WHEELZ levert de zaken en diensten op het tijdstip en de locatie bij overeenkomst
bepaald.
4.2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de huurovereenkomst dit vereist, heeft FUN
E-WHEELZ het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten
leveren of te laten verrichten door derden.
Betalingsvoorwaarden:
5.1. Boekingen ter plaatste op de locatie van FUN E-WHEELZ is niet mogelijk, bij een boeking via de
website van FUN E-WHEELZ dient de huurder direct te betalen middels IDEAL, tenzij anders
overeengekomen.
5.2. In geval van op maat samengestelde huurovereenkomsten heeft FUN E-WHEELZ het recht aan
huurder een aanbetaling van maximaal 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal FUN
E-WHEELZ uitvoering geven aan de huurovereenkomst.
5.3. Betaling van de factuur van de op maat samengestelde huurovereenkomsten dient binnen 14
dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de
bankrekening vermeld op de factuur.
5.4. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van FUN E-WHEELZ moeten binnen 14
dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan FUN E-
WHEELZ kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als
onvoorwaardelijk geaccepteerd.
5.5. Bij niet-tijdige betaling verkeert huurder direct in verzuim en is FUN E-WHEELZ gerechtigd
buitengerechtelijke kosten bij huurder in rekening te brengen. Ook is huurder bij niet-tijdige betaling
wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag.
5.6. De huurder is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de
huurovereenkomst en daarmee samenhangende rechtshandelingen, om welke reden dan ook op te
schorten.
5.7. Huurder is verplicht voor alle gehuurde voertuigen borg te betalen. De borg dient bij aanvang
per pin of contant te worden betaald. FUN E-WHEELZ boekt de betaalde borg per pin of contant
retour aan huurder na goedkeuring van FUN E-WHEELZ van het ingeleverde voertuig.
Verplichtingen huurder:
6.1. Huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en het voertuig te gebruiken op de wijze
waarop het bedoeld is. Hierbij gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend de aanwijzingen van FUN E-
WHEELZ zoals opgenomen in dit artikel en nader uitgewerkt in het individuele huurcontract.
6.2. Voor de huur van de e-chopper is de huurder verplicht in het bezit te zijn van een in Nederland
geldig rijbewijs of brommercertificaat. Huurder dient deze aan FUN E-WHEELZ te tonen voor vertrek.
FUN E-WHEELZ is gerechtigd hier een kopie van te maken.
6.3. Huurder is verplicht zich te houden aan de wettelijke verkeersregels.
6.4. In geval van pech, schade, diefstal, verlies en/of aanrijding is huurder verplicht alle medewerking
te verlenen volgens alle instructies van FUN E-WHEELZ.
6.5. Bij het verlaten van het gehuurde dient huurder de contactsleutel te verwijderen. De huurder
dient het gehuurde te allen tijde in het zicht te houden. Bij diefstal van het gehuurde tijdens de
periode van de huurovereenkomst worden de aanschafkosten ( €. 2.295,00 ) en alle bijkomende
kosten in rekening gebracht bij de huurder.
6.6. Gebruik van alcohol of verdovende middelen of andere omstandigheden waardoor het rijden
wordt beïnvloed, voorafgaand of tijdens de verhuurperiode is voor alle deelnemers verboden.
6.7. De huurder mag geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers of weggebruikers of
personen, natuur of dieren in de omgeving.
6.8. De huurder moet fysiek en geestelijk in staat zijn het voertuig te besturen.
6.9. De huurder is verplicht de aanwijzingen van FUN E-WHEELZ op te volgen aangaande het rijden
op het voertuig en de te rijden route.
6.10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet
als bestuurder is vermeld op het huurcontract.
6.11. De huurder is verplicht het gehuurde voertuig in oorspronkelijke staat bij FUN E-WHEELZ terug
te brengen.
6.12. Na gebruik van het voertuig zullen FUN E-WHEELZ en huurder deze gezamenlijk inspecteren. De
tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig door huurder ontstane schade worden bij huurder in
rekening gebracht, al dan niet door inhouding van (een deel van) de borg.
6.13. Niet-naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen kan leiden tot vroegtijdig
beëindigen van de overeenkomst door FUN E-WHEELZ, waarbij geen restitutie plaatsvindt van de
huurprijs.
6.14. Het voertuig is enkel en alleen geschikt voor maximaal één persoon, een tweede persoon mag
nooit op het voertuig plaatsnemen en/of meerijden.
6.15. Het voertuig is WA verzekerd, met een eigen risico van €. 350,00 per gebeurtenis. Bij een
ongeval dient het eigen risico van €. 350,00 te worden betaalt door de huurder.
6.16. Het eigen risico van €. 350,00 kan door de huurder worden afgekocht voor een bedrag van €.
5,00 per object.
6.17. Als de E-CHOPPER moet worden opgehaald i.v.m. lege accu omdat er te veel kilometers is mee
gereden dan als in huurovereenkomst is vermeld, dan worden de kosten van €. 75,00 in rekening
gebracht bij de huurder.
6.18. De huurder moet een voor uitlevering een borgsom betalen van €. 50,00 in alleen een contante
betaling ( PIN betaling bij opstaplocatie is niet mogelijk !!! ). Bij geen schade wordt de borgsom einde
huur teruggegeven door verhuurder.
Verplichtingen FUN E-WHEELZ:
7.1. FUN E-WHEELZ levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en
voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting.
7.2. FUN E-WHEELZ levert het voertuig schoon en goed onderhouden en controleert voor gebruik het
voertuig, waaronder de batterij en remmen.
7.3. De door FUN E-WHEELZ ter beschikking gestelde voertuigen zijn WA verzekerd.
7.4. Indien FUN E-WHEELZ geen voertuig kan leveren, kan in overleg met huurder een ander voertuig
worden aangeboden. FUN E-WHEELZ is gerechtigd om hiervoor gebruik te maken van de inschakeling
van derden. De hiermee gepaard gaande meerkosten kunnen voor rekening van Huurder komen.
FUN E-WHEELZ zal huurder van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de eventuele
meerkosten.
7.5. FUN E-WHEELZ inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
In geval van schade stelt FUN E-WHEELZ hiervan een rapport op.
Aansprakelijkheid en vrijwaring:
8.1. Deelname aan een door FUN E-WHEELZ georganiseerde activiteit geschiedt volledig op eigen
risico. FUN E-WHEELZ is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende een
huurperiode, aan de bestuurder, derden en/of goederen.
8.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en verlies die gedurende de huurperiode aan het
voertuig wordt toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, waaronder schade door
diefstal, vandalisme, vernieling, joy-riding alsmede alle overige schade en verlies, hoe ook genaamd
en hoe ook veroorzaakt en ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De
huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen,
waaronder die van beschadigde onderdelen aan FUN E-WHEELZ voldoen. Onder gevolgschade wordt
ook verstaan de kosten die (op termijn) voorvloeien uit een schade die bij de verzekering wordt
geclaimd.
8.3. De uitsluiting van artikel 8.2 geldt niet voor zover de schade door de WA-verzekering van FUN E-
WHEELZ gedekt is, behoudens het voor huurder altijd geldende eigen risico zoals vermeld in het
huurcontract.
8.4. De huurder vrijwaart FUN E-WHEELZ voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor onder
de WA-verzekering door FUN E-WHEELZ geen dekking mocht worden gegeven.
8.5. FUN E-WHEELZ is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van FUN E-WHEELZ.
8.6. De aansprakelijkheid van FUN E-WHEELZ is beperkt tot vergoeding van door de huurder geleden
directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen FUN E-WHEELZ en
huurder.
8.7. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de
verzekeraar van FUN E-WHEELZ maximaal uit te keren bedrag.
8.8. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de huurder redelijkerwijs heeft
moeten maken om de tekortkoming van FUN E-WHEELZ te herstellen of op te heffen, zodat de
prestatie van FUN E-WHEELZ wel aan de huurovereenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten
ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
omvang daarvan.
8.9. Iedere aansprakelijkheid van FUN E-WHEELZ voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar
niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, door gebruik of
niet kunnen gebruiken door klant of derden van de dienst(en), is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van FUN E-WHEELZ wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens,
bestanden of documenten.
8.10. Indien huurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van
de huurovereenkomst, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die FUN E-WHEELZ
moet maken, voor rekening van de huurder. Voor minderjarige kinderen geldt dat de ouders of
verantwoordelijke te allen tijde aansprakelijk gesteld worden.
8.11. Huurder vrijwaart FUN E-WHEELZ van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d.,
die aan FUN E-WHEELZ mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de
huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.
8.12. FUN E-WHEELZ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien huurder de mogelijkheid heeft zich
ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van
een derde aan te spreken.
8.13. Indien FUN E-WHEELZ een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de huurovereenkomst
van een huurder, wordt FUN E-WHEELZ door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en
volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend,
huurder. FUN E-WHEELZ is richting huurder of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door de door FUN E-WHEELZ ingeschakelde derde.
Opschorting en opzegging van de overeenkomst:
9.1. Opzegging van een huurovereenkomst door huurder is alleen mogelijk onder de volgende
condities: – Kosteloos: tot 1 maand voor de gereserveerde datum; – Tegen betaling van 50%: tussen 1
maand en 2 weken voor de gereserveerde datum; – Tegen betaling van 100%: vanaf 2 weken tot en
met de datum van de reservering vindt geen terugbetaling plaats.
9.2 Opschorting, zijnde het verplaatsen van de aanvang is mogelijk onder de volgende condities: –
Kosteloos: tot 1 maand voor de gereserveerde datum; – Tegen bijbetaling: vanaf 1 maand tot aan de
gereserveerde datum.
9.3 FUN E-WHEELZ heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden of de huurder uit te sluiten van de activiteit, indien naar zijn oordeel het
voertuig door de Huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of anderszins de deelname
gevaar oplevert of overlast veroorzaakt voor anderen.
9.4 Opschorting en/of opzegging van de huurovereenkomst door FUN E-WHEELZ is in uitzonderlijke
gevallen mogelijk, waaronder bij overmacht. Hieronder wordt in deze huurvoorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van FUN E-
WHEELZ onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet
voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat FUN E-WHEELZ niet (meer) in staat is zijn afspraken
(volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog,
stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden,
personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij FUN E-WHEELZ of bij
ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan FUN E-WHEELZ dan wel
externe partijen waarvan FUN E-WHEELZ afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over
onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt
verleend.
9.5 FUN E-WHEELZ zal met de huurder een nieuwe datum/tijd afspreken of als dat niet mogelijk is, de
ontvangen betalingen terugstorten aan Huurder.
9.6 Opschorting en/of opzegging van de huurovereenkomst door FUN E-WHEELZ is tevens mogelijk
als de weersomstandigheden dusdanig zijn dat deze een gevaar zouden kunnen opleveren voor de
huurders, zoals zware storm of onweer. Hierbij worden de richtlijnen van het KNMI gehanteerd. Bij
code geel, oranje en rood wordt door FUN E-WHEELZ opgeschort en wordt in overleg met huurder
een nieuwe datum/tijd afgesproken. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt de huurovereenkomst
ontbonden en zullen de reeds voldane betalingen teruggestort worden.
9.7 FUN E-WHEELZ behoud zich het recht voor om per overeenkomst van bovengenoemde
huurvoorwaarden af te wijken.
Slotbepalingen:
10.1. Op alle overeenkomsten met FUN E-WHEELZ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen tussen FUN E-WHEELZ en de huurder, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere
rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland, het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
10.3. FUN E-WHEELZ is ten alle tijden bevoegd deze huurvoorwaarden te wijzigen.